Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

Na začiatok

Subnavigácie


Na začiatok

TOPMENU – Úvod

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Zobraziť všetky »

VYBAVTE SVOJE POŽIADAVKY ELEKTRONICKY

 

Najnovšie dokumenty

AKTUALITY

nové - správy pridané za posledné 3 dni

Úradná tabuľa

Záverečný účet obce za rok 2018

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 07.06.2019


Záverečný účet obce za rok 2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ riaditeľky ZUŠ

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 03.05.2019


Obec Sekule v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2013 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ riaditeľky ZUŠ Sekule s termínom nástupu 01.07.2019.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Oznámenie o opakovanej dražbe

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 17.04.2019


Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na LV691, katastrálne územie Senica, Okresný úrad Senica - katastrálny odbor, obec Sekule, okres Senica.

Viac informácií o opakovanej dražbe nájdete TU v PDF dokumente.

Obchodná verejná súťaž

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.04.2019


Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam.

Kompletnú informáciu nájdete TU v PDF dokumente.

Začatie správneho konania - výrub drevín

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.03.2019


V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ: EQUISTORE & STONESTORE, s.r.o.
Druh a počet drevín: topoľ 30 ks

Pozemky v k.ú. Sekule: „C" 5024/33

Dátum doručenia žiadosti: 18.03.2019

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 25.03.2019

Začatie správneho konania - výrub drevín na stiahnutie

Odmena zástupcu starostu obce Sekule

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 25.02.2019


Obec Sekule v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa § 25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Sekule. Odmena zástupcu starostu sa určuje na sumu 50.- € mesačne.

Oznámenie

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 21.02.2019


Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2018. Viac informácií nájdete Tu.

Obchodná verejná súťaž

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 05.02.2019


OBEC SEKULE vyhlasuje v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov opakovanú OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Vyjadrenie k návrhu Akčného plánu ochrany proti hluku

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 31.01.2019


Z poverenia investora Národnej diaľničnej spoločnosti , a.s. Vás informujeme o predloženom strategickom materiáli určenom k verejnej diskusii. Ide o akčné plány ochrany pred hlukom. Tieto Akčné plány boli vypracované v nadväznosti na spracované strategické hlukové mapy v III. etape na rok 2016 pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti. Občania sa môžu do 45 dní odo dňa zverejnenia vyjadriť k predloženému návrhu Akčného plánu ochrany pred hlukom.

Strategické hlukové mapy a aj návrh Akčného plánu ochrany pred hlukom (III. etapa) sú zverejnené na webovej stránke www.avekol.sk, ktorá je prístupná širokej verejnosti.

Pripomienky k návrhu akčného plánu ochrany pred hlukom je možné adresovať:
- elektronicky na e-mailovú adresu: mailto: enviro@ndsas.sk

Prílohu vo formáte PDF si môžete pozrieť TU.

Verejná vyhláška 1/2019

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 16.01.2019


Verejná vyhláška 1/2019 - Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kúty.

Verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 21.12.2018


Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestnení stavby.
„Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana " umiestnenú na pozemku parcela č. 830/5, 830/15, 830/17, 1723/2, 1709, 1710/1, 1711, 1712/1, 1712/2, 1713/1, 1714/1, 1715/1, 176/1, 1717/1 katastrálne územie Sekule, tak ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia, uloženého na stavebnom úrade.

Verejná vyhláška na stiahnutie vo formáte PDF

 

Verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 14.09.2018


Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania, týkajúce sa stavby Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana... Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.09.2018


Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavieb

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.02.2018


Rozhodnutie o umiestnení stavieb - Výstavba rekreačných chát a príslušná infraštruktúra pre stavebníka  J. Krajčír.

Rozpočet obce na rok 2018

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.02.2018


Rozpočet na rok 2018

Rozhodnutie - verejná vyhláška (Stavebné úpravy na obojstrannom dialničnom odpočívadle Sekule)

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 25.01.2018


Rozhodnutie - verejná vyhláška - povolenie predĺženia platnosti stavebného povolenia... a zmenu stavby pred dokončením spočívajúcu v zmene termínu ukončenia do 05/2021 na  stavbu Stavebné úpravy na obojstrannom dialničnom odpočívadle Sekule

Verejná vyhláška č. 18/2017

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 15.12.2017


Vec: Zverejnenie registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Kúty. Verejná vyhláška vo formáte PDF je dostupná TU

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Program starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na 2017-2026

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.11.2017


Schválenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na obdobie rokov 2017-2026 vyhotovený spoločnosťou LH Projekt - SK, s.r.o.. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.06.2017


Oznámenie o predĺženie lehoty na rozhodnutie vo veci schválenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na obdobie rokov 2017-2026 (PDF dokument)

Získali sme Pečať
Rozvoja obcí a miest

Naša obec Sekule na základe analýzy hospodárenia z 2927 obcí a miest SR bola vyhodnotená ako „Obec s predpokladom stabilného rozvoja" a získali sme „Pečať Rozvoja obcí a miest", ktorá má tieto výhody:

Ďalšou výhodou je, že tento hodnotiaci systém využíva štátna správa, finančné inštitúcie, a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov.

Pavla Maxianová, starostka

 

Osvedčenie za rok 2017 môžete vidieť TU

 

Osvedčenie za rok 2016 môžete vidieť TU

Osvedčenie za rok 2015 môžete vidieť TU

Úradné hodiny

pondelok: 8,00 - 15,30
utorok: 8,00 - 15,00
streda: 8,00 - 18,00 
štvrtok: 8,00 - 15,00
piatok: 8,00 - 14,00

Obedová prestávka:
12.00 – 12.30

Kontakt:
tel.: +421 034 777 01 08
e-mail: obecnyurad@obecsekule.sk

Podujatia

SEKULSKÝ JARMOK - XX. ROČNÍK

15. jún 2019

Sekulský jarmok 15. jún 2019

JARMOČNÉ MIESTA

Jedno jarmočné miesto má rozmer 3×3 m,
cena jedného miesta je (vrátane auta stojaceho za stánkom).

Remeselníci - BEZ POPLATKU
Stánok s nepotravinovým tovarom:
- pri platbe vopred 15,- Eur
- pri platbe na mieste 20,- Eur
stánok s potravinovým tovarom (nápoje, údeniny...) 20,- Eur
- bufet 75,- Eur (v tomto ročníku je kapacita miest na bufet vyplnená)

V prípade potreby väčšieho miesta je potrebné si zakúpiť viac jarmočných miest.

Miesta je možné si rezervovať:
na telefónnom čísle 0914 336 742

V prípade otázok nás kontaktujte na:
predaj@sekulskyjarmok.sk

29.04.2019 | Upr.: 28.05.2019
Sekulské remeselnícke dvory

Nové vo fotogalérii

ÚSPECH bývalých žiačok Základnej umeleckej školy Sekule

ÚSPECH bývalých žiačok Základnej umeleckej školy Sekule

Odkaz pre starostu


Virtuálne prehliadky obcí mikroregiónu Šaštínsko

Aktuálne spravodajstvo z regiónu

In-počasie Meteoinfo

Na začiatok


Obec Sekule 2019