Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Úradná tabuľa

Oznámenie o opakovanej dražbe

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vl. 691, katastrálne územie Senica, Okresný úrad Senica - katastrálny odbor, obec Sekule, okres Senica....

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  18.01.2019

Pozvánka na zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ sa bude konať dňa 23. 1. 2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Pozvánka s programom zasadnutia vo formáte PDF

  17.01.2019

Verejná vyhláška 1/2019


Verejná vyhláška

Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestnení stavby.
„Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana " umiestnenú na pozemku parcela č. 830/5, 830/15, 830/17, 1723/2, 1709, 1710/1, 1711, 1712/1, 1712/2, 1713/1, 1714/1, 1715/1, 176/1, 1717/1 katastrálne územie Sekule, tak ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia, uloženého na stavebnom úrade.

Verejná vyhláška na stiahnutie vo formáte PDF

 

  21.12.2018

Verejná vyhláška č, 18/2018


Uverejnenie výsledkov volieb do samosprávy obcí v obci Sekule

Miestna volebná komisia v Sekuliach podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018.
Výsledky volieb do samosprávy obcí v obci Sekule vo formáte PDF

  11.11.2018

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie


Stavebné povolenie - verejná vyhláška


Obchodná verejná súťaž

OBEC SEKULE vyhlasuje v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy
na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  08.10.2018

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - verejná vyhláška


Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania, týkajúce sa stavby Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana... Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  14.09.2018

Verejná vyhláška


Verejná vyhláška - Stavebné povolenie


Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavieb


Rozpočet obce na rok 2018

Rozpočet na rok 2018

  02.02.2018

Rozhodnutie - verejná vyhláška (Stavebné úpravy na obojstrannom dialničnom odpočívadle Sekule)


Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie


Verejná vyhláška č. 18/2017

Vec: Zverejnenie registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Kúty. Verejná vyhláška vo formáte PDF je dostupná TU

  15.12.2017

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Program starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na 2017-2026

Schválenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na obdobie rokov 2017-2026 vyhotovený spoločnosťou LH Projekt - SK, s.r.o.. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  27.11.2017

Verejná vyhláška


Zverejnenie zámerov

Obec Sekule zverejňuje nasledovné zámery:

 • Zverejnenie zámeru obce Sekule previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa (pozemok v k.ú. Sekule o celkovej výmere 448 m2 ... do vlastníctva spoločnosti REMESLO stav, s. r. o.)
 • Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky.

Podrobné informácie o zámeroch si môžete prečítať TU v PDF dokumente.

  30.11.2015 | Upr.: 22.06.2017

Oznámenie o strategickom dokumente - Program rozvoja obce na r. 2015-2020


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sekule

Obec pristúpila k spracovaniu PHSR podľa novelizovaných predpisov. Na základe analýzy bol vypracovaný návrh stratégie rozvoja obce na roky 2015-2020. Nový PHSR nadväzuje na PHSR na roky 2007-2013.

Strategickú časť predkladáme na verejnú diskusiu a očakávame Vaše námietky a návrhy.  (Dokument vo formáte PDF si môžete stiahnuť TU.)

Ak budete navrhovať nejaké nové aktivity, je potrebné navrhnúť aj spôsob organizačného zabezpečenia aktivity a spôsob financovania.
Vaše námety očakávame do 15.06.2015 v písomnej alebo elektronickej forme adresované na Obecný úrad v Sekuliach.

V Sekuliach, dňa 27.05.2015

Pavla Maxianová, starostka obce

  27.05.2015

Vyhodnotenie volebného obdobia 2010 - 2014

V Stredu 05. 11. 2014 sa uskutočnilo hodnotiace zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa previedla II. úprava rozpočtu na rok 2014, schválil sa rozpočet na r. 2015 - 2017 a prijal sa dodatok k VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sekule.

Vzhľadom k tomu, že sa končí volebné obdobie 2010 - 2014 bola predložená hodnotiaca správa o plnení vytýčeného volebného programu pre toto obdobie:

 • dominantnou úlohou bolo odkanalizovanie obce v aglomerácii s obcou Moravský Svätý Ján. Hodnota diela predstavuje vyše 2,3 mil. €. Stavba bola skolaudovaná, v súčasnosti prebieha pripájanie sa jednotlivých domácností.
 • bola prevedená rekonštrukcia kotolne v základnej škole v hodnote vyše 70 000,- €
 • vymaľovali sme priestory základnej umeleckej školy, školskej jedálne a spoločné priestory v bytových domoch,
 • do školskej jedálne bol zakúpený sporák a pracovný robot,
 • ukončila sa II. etapa chodníka na cintoríne,
 • zateplili sa vnútorné priestory hasičskej zbrojnice vybavila sa zasadačka na hasični novým nábytkom,
 • hasičom sa zakúpilo čerpadlo,
 • priestory škôlky sa rozšírili o dve triedy a o ďalšie sociálne zariadenie,
 • previedla sa rekonštrukcia sociálok v kultúrnom dome,
 • dokončila sa obnova základnej školy (v hodnote vyše 1 mil. € z fondov EÚ a oprava strechy po veternej smršti v roku 2012)
 • uskutočnila sa rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktoré sa postupne zdokonaľuje a už dlhší čas využívame fotospínače z dôvodu úspory elektrickej energie,
 • veľkou obnovou prechádza kultúrny dom, kde sa previedla celková rekonštrukcia vnútorných priestorov, nové rozvody elektriny, výmena okien a dverných otvorov, nové osvetlenie stropu, nové vykurovanie, vymaľovanie priestorov, nové závesy na javisku,
 • zakúpil sa v rámci svadobky riad na stolovanie v počte 200 ks,
 • v máji sme odovzdali 22 rodinám kľúče od bytového domu,
 • rozšírili sme inžinierske siete k bytovým domom,
 • dopĺňa sa detské ihrisko o nové prvky,
 • v súčasnosti sa ide zakladať základová doska na 2. bytový dom,
 • prebiehajú práce na stavbe kultúrneho amfiteátra.

Celkovo sme navýšili majetok obce počas tohto obdobia o 3 300 000,- €

Okrem týchto úloh podporujúcich rozvoj obce sme nezabúdali ani na kultúrne akcie, z ktorých spomeniem iba Sekulský jarmok remeselníkov, Sekulské krojované hody, ktoré sa v tomto roku organizačne vydarili a už tradičné Sekulské remeselnícke dvory, ktoré získavajú čoraz väčší ohlas.

I napriek množstvu úloh splnených priznávam, že sa nám nepodarilo splniť úlohu úpravu cesty a odtoku dažďovej vody na Družstevnej ulici a Peknej ulici, čo zostáva prioritou do ďalšieho obdobia.

Ak ste sa pri čítaní tejto hodnotiacej správy podanej veľmi stručne zamysleli, posúďte sami, či je to málo a či veľa.
Podotýkam však, že niektoré úlohy sa prelínajú do ďalšieho obdobia ako napríklad dokončenie amfiteátra (je vydláždený dvor, treba nainštalovať 6 prístreškov, ktoré sú už vo výrobe), výstavba 23 bytového domu (v evidencii obce je 89 žiadateľov), rekonštrukcia rodinného domu s. č. 653, ktorý sme ako obec zakúpili za výhodných 50 % kúpnej ceny od Krajského úradu Trnava a ktorý by sme radi využili pre potreby občanov obce. Taktiež čakáme na oznámenie výsledkov - či sme získali peniaze na náš podaný projekt - obnova Obecného domu (to pre nás znamená bačovne), kde je zámysel umiestniť galériu, obecné múzeum, vytvoriť klubové miestnosti pre spoločenské organizácie a zrealizovať novú fasádu kultúrneho domu.
V súčasnosti sa pripravuje projekt na realizáciu prechodov cez cestu I/2, na ktoré sa nám konečne podarilo získať povolenie. Máme pripravené betónové kocky pre vybudovanie chodníka do Šutrovne a iných častí obce. Zostáva tak isto dokončiť výmenu svietidiel na LED lampy, aké máme už nainštalované v centre obce. Čo sa týka úpravy centra obce včítane obnovy kaplnky máme rozpracovaný projekt s Pamiatkovým úradom SR, Bratislava. Čakáme na ďalší postup.

Pri hodnotení práce samosprávy obce za volené obdobie 2010 - 2014 chcem úprimne poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva za vynaložené úsilie pri rozvoji obce.

Osobitne ďakujem 4 poslancom, ktorí pôsobili v tejto funkcii dlhé roky a už nekandidujú. Sú to: Mária Majzúnová - zástupkyňa starostky, predseda a člen stavebnej komisie - Štefan Emrich a Peter Bilický a predsedkyňa sociálno-zdravotnej a členka komisie životného prostredia - Marta Vávrová.
Poďakovanie patrí i Terke Vidovičovej ako aktívnej členke komisie životného prostredia.

Vážení poslanci, prajem Vám veľa zdravia, rodinnej pohody a verím, že svoje dlhoročné skúsenosti ako poslanci zúročíte i mimo tejto funkcie v prospech našej obce Sekule. Ďakujem

Ostatní sa opäť uchádzame o Vašu dôveru i pre nastávajúce obdobie.

starostka

 

 

  12.11.2014 | Upr.: 13.11.2014

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru obce Sekule previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Obec Sekule v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť svoj nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu sú pozemky v k. ú Sekule zapísané na Správe katastra Senica v liste vlastníctva č. 1179 v registri „C" parcely evidované na katastrálnej mape ako parcela č. 369/12 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 448 m2 a parcela č. 369/13 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1009 m2, spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o.").

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť REMESLO stav, s. r.o., sa zmluvne zaviaže na vlastné náklady najneskôr v termíne do 28.02.2016 zrealizovať na predmetnom pozemku výstavbu nájomného bytového domu - „Novostavbu nájomných bytov Sekule - 23 BJ - 2. etapa" podľa Dokumentácie pre stavebné povolenie bytového domu vypracovanej spoločnosťou S.A.B.A, spol. s r. o., z novembra 2013 tak, aby Obec Sekule, mohla najneskôr v roku 2016 požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie - kúpu týchto nájomných bytov na účel sociálneho bývania podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Zámer obce Sekule previesť tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Sekuliach č. 347/2014 zo dňa 29.09.2014.

 Zverejnenie zámeru na stiahnutie vo formáte PDF

  27.10.2014

Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok obce - pozemky zapísané na Správe katastra Senica pre katastrálne územie Sekule v liste vlastníctva č. 1179 v registri „C" parcely evidované na katastrálnej mape ako parcela č. 369/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 6525 parcela č. 369/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 14109 m2 okrem plochy, ktorá je určená budúcimi parcelami č. 369/12 o výmere 448 m2 a č. 369/13 o výmere 1009 m2 do nájmu spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o.") za účelom zriadenia zariadenia staveniska a vybudovania príslušnej technickej infraštruktúry nájomného bytového domu (kanalizačnej, vodovodnej, plynovodnej, slaboprúdovej a elektrickej prípojky, prístupových komunikácií a parkovacích plôch a verejného osvetlenia).

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť REMESLO stav, s.r.o., sa zmluvne zaviaže na vlastné náklady najneskôr v termíne do 28.02.2016 zrealizovať výstavbu nájomného bytového domu - „Novostavby nájomných bytov, Sekule 23 BJ - 2. etapa." podľa Dokumentácie pre stavebné povolenie bytového domu vypracovanej spoločnosťou S.A.B.A, spol. s r.o. z novembra 2013 tak, aby Obec Sekule, mohla najneskôr v roku 2016 požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie - kúpu týchto nájomných bytov na účel sociálneho bývania podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Doba nájmu bude do 31.10.2014. Nájomné sa stanovuje na 60 EUR za každý aj začatý kalendárny rok.

Zverejnenie zámeru vo formáte PDF

  27.10.2014

Výberové konanie

Starostka obce Sekule vyhlasuje podľa § 4 ods. 1. zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy, 908 80 Sekule č. 119 s nástupom 01.03.2014.
Viac informácií o výberovom konaní získate v PDF dokumente na stiahnutie.

  20.01.2014

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru obce Sekule previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmetom prevodu sú pozemky v k. ú Sekule zapísané na Správe katastra Senica v liste vlastníctva č. 1179 v registri „C" parcely evidované na katastrálnej mape ako parcela č. 369/12 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 448 m2 a parcela č. 369/13 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1009 m2, spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o."). Kompletná informácia v PDF dokumente.

  28.12.2013

Zverejnenie zámeru obce Sekule previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Sekule v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť svoj nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu je pozemok v k. ú Sekule zapísaný na Správe katastra Senica v liste vlastníctva č. 1179 v registri „C" parcelu evidovanú na katastrálnej mape ako parcela č. 369/10 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 448 m2, spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o.").

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť REMESLO stav, s. r.o., sa zmluvne zaviaže na vlastné náklady najneskôr v termíne do 28.02.2014 zrealizovať na predmetnom pozemku výstavbu nájomného bytového domu - „Novostavbu nájomných bytov, Sekule - 22 b. j." podľa architektonickej štúdie bytového domu vypracovanej spoločnosťou S.A.B.A, spol. s r. o., z januára 2013 vo verzii s pultovou strechou tak, aby Obec Sekule, mohla najneskôr v roku 2014 požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie - kúpu týchto nájomných bytov na účel sociálneho bývania podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Zámer obce Sekule previesť tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Sekuliach č. 219/2013 zo dňa 05.06.2013.

Zverejnenie zámeru - Dokument na stiahnutie vo formáte PDF

  06.06.2013

Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok mesta - pozemky zapísané na Správe katastra Senica pre katastrálne územie Sekule v liste vlastníctva č. 1179 v registri „C" parcely evidované na katastrálnej mape ako parcela č. 369/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7670 m2, parcela č. 369/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 14342 m2, parcela č. 369/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1523 m2, parcela č. 370/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1287 m2 spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom:

Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o.") za účelom výstavby nájomných bytov v bytovom dome, zriadenia zariadenia staveniska a vybudovania príslušnej technickej infraštruktúry nájomného bytového domu (kanalizačnej, vodovodnej, plynovodnej, slaboprúdovej a elektrickej prípojky, prístupových komunikácií a parkovacích plôch a verejného osvetlenia).

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť REMESLO stav, s.r.o., sa zmluvne zaviaže na vlastné náklady najneskôr v termíne do 28.02.2014 zrealizovať na predmetnom pozemku výstavbu nájomného bytového domu - „Novostavbu nájomných bytov, Sekule - 22 b.j., alt. 24 b.j." podľa architektonickej štúdie bytového domu vypracovanej spoločnosťou S.A.B.A, spol. s r.o. z januára 2013 vo verzii s pultovou strechou tak, aby Obec Sekule, mohla najneskôr v roku 2014 požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie - kúpu týchto nájomných bytov na účel sociálneho bývania podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Doba nájmu bude do 28.02.2014. Nájomné sa stanovuje na 60 EUR za každý aj začatý kalendárny rok.

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF

  03.04.2013

Zverejnenie zámeru

Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obec Sekule, so sídlom: 908 80 Sekule č. 570, IČO: 682101, zastúpená starostkou obce: Pavlou Maxianovou
navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia OZ Sekule č. 115/2012 zo dňa 30.01.2012 prenajať tento majetok:

 • nehnuteľný majetok - časť jednopodlažnej budovy Sekule č. 477, parcela č. 251 vedená na LV 1179, katastrálnym úradom Senica, ktorý je výlučným vlastníctvom obce Sekule, vo výmere 112,50 m2,
 • účel prenájmu - predajňa nábytku - zdravý spánok, kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja spotrebiteľovi a Stávkovej kancelárie Niké, spol. s r. o., (TIPOS, a. s.)
 • cena prenájmu - 13,28 €/m2/rok
 • doba nájmu - doba určitá do 31.12.2013
 • dôvod - zabezpečenie občianskej vybavenosti a služieb pre obyvateľov

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke dňa 03.02.2012.

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF

  03.02.2012 | Upr.: 26.02.2012