Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby


Pozvánka na zasadnutie OZ 25.9.2019

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v stredu 25.09.2019 o 18.oo hod. v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Zmena rozpočtu č. 2 v roku 2019 a stanovisko hlavnej kontrolórky
 5. Správa nezávislého audítora z uskutočneného auditu účtovnej závierky 31.12.2018
 6. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce
 7. Prideľovanie nájomných bytov
 8. Schválenie mimoriadneho členského príspevku k výzve Trnavského samosprávneho kraja
 9. Schválenie zmluvy o poskytnutí dotácie podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 10. Informácia k projektom a schválenie spoluúčasti /zelené obce, Wifi pre Teba, nabíjacia stanica pre elektromobily, chodníky
 11. Rôzne
  - žiadosť o odkúpenie pozemku - Vrbovský Igor a manželka
  - odsúhlasenie sumy na odkúpenie pozemku za Obecným úradom
  - informácia o kanalizácii
  - informácia k VOS bytovka
  - schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce
 12. Diskusia
 13. Záver

Mgr. Adrian Krajčír, starosta obce

 

  20.09.2019

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk, zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác podľa par. 117 zákona NR SR 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet obstarávania: Rekonštrukcia chodník v obci Sekule.

Viac informácií a podklady k verejnému obstarávaniu nájdete TU v zip súbore. Materiál si stiahnite na svoj pevný disk a následne ho rozbaľte ("rozzipujte"). Súbor možno "rozzipovať" voľne dostupným programom, ktorý si môžete stiahnuť na adrese www.7-zip.org.

  11.09.2019

Obchodná verejná súťaž

OBEC SEKULE v y h l a s u j e v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam.
Podrobnejšie informácie o obchodnej verejnej súťaži nájdete TU v PDF dokumente.

  19.07.2019

Petícia za zachovanie oblasti Sekule - Mláky ako rekreačnej oblasti


Záverečný účet obce za rok 2018


Začatie správneho konania - výrub drevín

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ: EQUISTORE & STONESTORE, s.r.o.
Druh a počet drevín: topoľ 30 ks

Pozemky v k.ú. Sekule: „C" 5024/33

Dátum doručenia žiadosti: 18.03.2019

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 25.03.2019

Začatie správneho konania - výrub drevín na stiahnutie

  19.03.2019

Odmena zástupcu starostu obce Sekule

Obec Sekule v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa § 25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Sekule. Odmena zástupcu starostu sa určuje na sumu 50.- € mesačne.

  25.02.2019

Oznámenie

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2018. Viac informácií nájdete Tu.

  21.02.2019

Obchodná verejná súťaž

OBEC SEKULE vyhlasuje v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov opakovanú OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  05.02.2019

Vyjadrenie k návrhu Akčného plánu ochrany proti hluku

Z poverenia investora Národnej diaľničnej spoločnosti , a.s. Vás informujeme o predloženom strategickom materiáli určenom k verejnej diskusii. Ide o akčné plány ochrany pred hlukom. Tieto Akčné plány boli vypracované v nadväznosti na spracované strategické hlukové mapy v III. etape na rok 2016 pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti. Občania sa môžu do 45 dní odo dňa zverejnenia vyjadriť k predloženému návrhu Akčného plánu ochrany pred hlukom.

Strategické hlukové mapy a aj návrh Akčného plánu ochrany pred hlukom (III. etapa) sú zverejnené na webovej stránke www.avekol.sk, ktorá je prístupná širokej verejnosti.

Pripomienky k návrhu akčného plánu ochrany pred hlukom je možné adresovať:
- elektronicky na e-mailovú adresu: mailto: enviro@ndsas.sk

Prílohu vo formáte PDF si môžete pozrieť TU.

  31.01.2019

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestnení stavby.
„Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana " umiestnenú na pozemku parcela č. 830/5, 830/15, 830/17, 1723/2, 1709, 1710/1, 1711, 1712/1, 1712/2, 1713/1, 1714/1, 1715/1, 176/1, 1717/1 katastrálne územie Sekule, tak ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia, uloženého na stavebnom úrade.

Verejná vyhláška na stiahnutie vo formáte PDF

 

  21.12.2018

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania, týkajúce sa stavby Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana... Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  14.09.2018

Verejná vyhláška


Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavieb


Rozpočet obce na rok 2018

Rozpočet na rok 2018

  02.02.2018

Rozhodnutie - verejná vyhláška (Stavebné úpravy na obojstrannom dialničnom odpočívadle Sekule)


Verejná vyhláška č. 18/2017

Vec: Zverejnenie registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Kúty. Verejná vyhláška vo formáte PDF je dostupná TU

  15.12.2017

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Program starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na 2017-2026

Schválenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na obdobie rokov 2017-2026 vyhotovený spoločnosťou LH Projekt - SK, s.r.o.. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  27.11.2017

Verejná vyhláška


Oznámenie o strategickom dokumente - Program rozvoja obce na r. 2015-2020