Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Úvod » Samospráva : Organizačná štruktúra
Prechod na začiatok stránky

Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Sekule sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.


Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo obce Sekule je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Sekule je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):
komisie obecného zastupiteľstva a to:

  • Komisia športu a telesnej výchovy
  • Kultúrna komisia
  • Školská komisia
  • Komisia výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja
  • Sociálna a zdravotná komisia
  • Komisia verejného poriadku
  • Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
  • Komisia finančná a správy majetku

- obecný úrad v Sekuliach
- obecný požiarny zbor v Sekuliach

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Sekule, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

Termíny zasadnutí OZ

- 18.00  hod.

06.02.2017 - pondelok
03.04.2017 - pondelok
05.06.2017 - pondelok
03.07.2017 - pondelok
09.10.2017 - pondelok
27.11.2017 - pondelok
11.12.2017 - pondelok

Termíny pracovných porád OZ

- 17.00 hod.

23.01.2017 - pondelok
27.02.2017 - pondelok
27.03.2017 - pondelok
24.04.2017 - pondelok
29.05.2017 - pondelok
26.06.2017 - pondelok
31.07.2017 - pondelok
28.08.2017 - pondelok
18.09.2017 - pondelok
02.10.2017 - pondelok
20.11.2017 - pondelok