Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Sekule

Riaditeľka MŠ Sekule, v zmysle § 59 ods.3 zákona SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle §3 ods.2. vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009Z.z. a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 28.4. 2020 a po dohode so zriaďovateľom Obcou Sekule oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021 sa budú podávať

Elektronicky
od 11. mája 2020 do 31. mája 2020

Rodič/zákonný zástupca si môže žiadosť stiahnuť z webovej stránky MŠ http://www.mssekule.sk/
vyplnenú a podpísanú žiadosť oboma rodičmi/zákonnými zástupcami odošle ako prílohu na mssekule@azet.sk

Fyzicky
Ak nemá rodič/zákonný zástupca možnosť vytlačiť si žiadosť, môže si ju vyzdvihnúť, prípadne podať na Obecnom úrade Sekule, bez prítomnosti dieťaťa a za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení, dňa 14. mája a 20. mája 2020 v čase od 15:00 do 17:00 hodiny. Vstup len po jednom a v rúšku, vlastné pero, zachovanie odstupu 2 metrov medzi čakajúcimi.
Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 28.4. 2020, sa pri podaní žiadosti potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nevyžaduje. Zákonný zástupca predloží potvrdenie, respektíve vyjadrenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách.
Ak rodič/zákonný zástupca do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, bude prijaté na adaptačný pobyt. V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na diagnostický pobyt.
O spôsobe doručovania rozhodnutí Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a webovej stránky materskej školy.
Informácie o podmienkach prijatia dieťaťa do materskej školy a spôsobe podávania žiadostí sú zverejnené na webovej stránke materskej školy.


Posledná úprava: 29.07.2020

Späť na stránku s aktualitami