Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Pozvánka na zasadnutie OZ 25.9.2019

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v stredu 25.09.2019 o 18.oo hod. v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Zmena rozpočtu č. 2 v roku 2019 a stanovisko hlavnej kontrolórky
 5. Správa nezávislého audítora z uskutočneného auditu účtovnej závierky 31.12.2018
 6. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce
 7. Prideľovanie nájomných bytov
 8. Schválenie mimoriadneho členského príspevku k výzve Trnavského samosprávneho kraja
 9. Schválenie zmluvy o poskytnutí dotácie podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 10. Informácia k projektom a schválenie spoluúčasti /zelené obce, Wifi pre Teba, nabíjacia stanica pre elektromobily, chodníky
 11. Rôzne
  - žiadosť o odkúpenie pozemku - Vrbovský Igor a manželka
  - odsúhlasenie sumy na odkúpenie pozemku za Obecným úradom
  - informácia o kanalizácii
  - informácia k VOS bytovka
  - schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce
 12. Diskusia
 13. Záver

Mgr. Adrian Krajčír, starosta obce

 


Posledná úprava: 20.09.2019

Späť na stránku s aktualitami