Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky
Aktuality

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

  Aktuality - Oznamy


Ukončenie obmedzenia užívania pitnej vody

Kategória Hlásenie obecného rozhlasu   Vložené24.08.2015


Vzhľadom k zlepšeniu podmienok a bilancie vody vo vodovodnom systéme zásobujúcom Vašu obec Vám oznamujeme, že pominul dôvod na ďalšie trvanie opatrení na základe par. 36, ods. 7, písmeno b) zákona 442/2002 Z. z., ktorými sa malo zakázať používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad a trávnikov, napúšťanie bazénov, umývanie áut a ostatných činností neslúžiacich k pitným a hygienickým účelom.

Opatrenia je možné ukončiť hneď.

Zároveň vyjadrujeme poďakovanie za Vašu súčinnosť, ktorá umožnila kontinuálne zásobovanie pitnou vodou v celom regióne.

Ing. Róber Nemec, výrobný riaditeľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť , a.s.


Oznam zubnej ambulancie

Kategória Hlásenie obecného rozhlasu   Vložené20.08.2015


Zubná ambulancia oznamuje, že od 21.08.2015 do 02.09.2015 nebude ordinovať. Bolestivé prípady ošetrí MUDr. Labady v Borskom Mikuláši.


MUDr. Uhlíková oznamuje

Kategória Hlásenie obecného rozhlasu   Vložené20.08.2015


MUDr. Uhlíková oznamuje, že od 24.08.2015 do 02.09.2015 vrátane nebude pre dovolenku ordinovať. Zastupuje MUDr. Uhlík v Kútoch.


Dovolenka v Lekárni u Sv. Jána

Kategória Hlásenie obecného rozhlasu   Vložené18.08.2015


Lekáreň u Svätého Jána oznamuje, že od 24.08.2015 do 31.08.2015 bude pre dovolenku zatvorená. Otvorí sa 02.09.2015.


Dočasná úprava úradných hodín do 31.08.2015

Kategória Rôzne   Vložené11.08.2015


Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 13.30
Streda: 7.00 - 17.00
Štvrtok: 7.00 - 13.00
Piatok: 7.00 - 14.00

Obedová prestávka 12.00 - 12.30, streda 12.00 - 13.00.


Slávnostné odhalenie novej skulptúry Luba Kristeka

Kategória Podujatia   Vložené06.08.2015


V sobotu 15. 8. 2015 v 15 hodin se na soutoku řek Dyje a Moravy u obce Sekule uskuteční slavnostní odhalení nové skulptury Lubo Kristka nazvané "Hledající - organické formy". Desáté zastavení Kristkovy podyjské glyptotéky tak bude obnoveno a tato trojstátní trasa poutních míst bude opět kompletní.
Autor pro návštěvníky odhalení připravil pro něj typický happeningový dotek (Lubo Kristek je po celém světě znám svými happeningy, se kterými začal již v 70. letech v Německu) - hudebně baletní kreaci. Skulptura bude stát na místě Kristkova původního bronzového sousoší, které bylo v roce 2009 odcizeno. Díky podpoře obce Sekule se letos ve spolupráci s autorem podařilo toto zastavení obnovit - umělec vytvořil sousoší nové. Tentokráte již není z bronzu, ale ze speciálně upraveného kovu s pomalbou a tvarem připomíná rostlinné formy. Nová socha bude vyrůstat na místě původní skulptury. Motiv hledajícího je v ní stále přítomen, stejně jako tematika spojení muže a ženy a společného tepajícího srdce.

Plagát Odhalenie novej skuptúry

Plagát Odhalenie novej skulptúy


Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy

Kategória Rôzne   Vložené05.08.2015


Z listu:
"Povinnosťou spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. je zabezpečiť bezpečné, spoľahlivé a účinné prevádzkovanie distribučnej sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj. Výkonu uvedených činností bránia rôzne predmety slúžiace na reklamné, marketingové a propagačné účely, ktoré sú spravidla neoprávnene umiestnené na podperných bodoch elektrických vedení regionálnej distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Neoprávnene umiestnené predmety ").
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. si Vám týmto dovoľuje oznámiť, že pristúpi v katastrálnom území Vášho mesta/obce k realizácii demontáže neoprávnene umiestnených predmetov."
Celý list vo formáte PDF


Oznam

Kategória Rôzne   Vložené14.07.2015


Vážení občania,

v záujme ďalšieho rozvoja informovanosti občanov našej obce o dianí obce a samosprávy, pripravujeme úpravy štruktúry a vizuálu webstránky.


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Kategória Rôzne   Vložené06.07.2015


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Senici vyhlasuje dňom 06. júla 2015 od 08.:00 hod až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresu Senica. Podrobné informácie nájdete v PDF dokumente TU.


Oznam detskej ambulancie

Kategória Hlásenie obecného rozhlasu   Vložené24.06.2015


MUDr. Boris Chynoranský oznamuje, že od 29. 6 - 10. 7. 2015 nebude z dôvodu dovolenky ordinovať na detskej ambulancii. Zastupuje MUDr. Strončeková na detskej ambulancii v Gbeloch.

Zároveň oznamuje úpravu ordinačných hodín na detskej ambulancii počas mesiacov júl a august 2015. Ordinačné hodiny nájdete na stránkach obce.


Vývoz komunálneho odpadu na II. polrok 2015

Kategória Odpad a životné prostredie   Vložené27.05.2015


JÚL - 08.07.2015 (2) a 22.07.2015 (1+2),
AUGUST - 05.08.2015 (2) a 19.08.2015 (1+2),
SEPTEMBER - 03.09.2015 (2), 17.09.2015 (1+2) a 30.09.2015 (2),
OKTÓBER - 14.10.2015 (1+2) a 28.10.2015 (2),
NOVEMBER - 11.11.2015 (1+2) a 25.11.2015 (2),
DECEMBER - 09.12.2015 (1+2) a 22.12.2015 (2),
JANUÁR - 07.01.2016 (1+2)


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sekule

Kategória Úradná tabuľa   Vložené27.05.2015


Obec pristúpila k spracovaniu PHSR podľa novelizovaných predpisov. Na základe analýzy bol vypracovaný návrh stratégie rozvoja obce na roky 2015-2020. Nový PHSR nadväzuje na PHSR na roky 2007-2013.

Strategickú časť predkladáme na verejnú diskusiu a očakávame Vaše námietky a návrhy.  (Dokument vo formáte PDF si môžete stiahnuť TU.)

Ak budete navrhovať nejaké nové aktivity, je potrebné navrhnúť aj spôsob organizačného zabezpečenia aktivity a spôsob financovania.
Vaše námety očakávame do 15.06.2015 v písomnej alebo elektronickej forme adresované na Obecný úrad v Sekuliach.

V Sekuliach, dňa 27.05.2015

Pavla Maxianová, starostka obce


Zmluvy k tlakovej kanalizácii

Kategória Rôzne   Vložené13.05.2015


Prosíme občanov, ktorí sa pripojili na verejnú tlakovú splaškovú kanalizáciu v r. 2014 a ešte nemajú podpísané zmluvy o pripojení, aby tak urobili na obecnom úrade každý piatok od 08.00 do 14.00 hod..


Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

Kategória Rôzne   Vložené11.12.2014


Západoslovenská distribučná, a. s. vyzýva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy do konečného termínu 30. 11. 2015. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.


Vyhodnotenie volebného obdobia 2010 - 2014

Kategória Úradná tabuľa   Vložené12.11.2014 [zmena: 13.11.2014]


V Stredu 05. 11. 2014 sa uskutočnilo hodnotiace zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa previedla II. úprava rozpočtu na rok 2014, schválil sa rozpočet na r. 2015 - 2017 a prijal sa dodatok k VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sekule.

Vzhľadom k tomu, že sa končí volebné obdobie 2010 - 2014 bola predložená hodnotiaca správa o plnení vytýčeného volebného programu pre toto obdobie:

Celý článok


Zverejnenie zámeru

Kategória Úradná tabuľa   Vložené27.10.2014


Zverejnenie zámeru obce Sekule previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Obec Sekule v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť svoj nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu sú pozemky v k. ú Sekule zapísané na Správe katastra Senica v liste vlastníctva č. 1179 v registri „C" parcely evidované na katastrálnej mape ako parcela č. 369/12 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 448 m2 a parcela č. 369/13 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1009 m2, spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o.").

Celý článok


Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Kategória Úradná tabuľa   Vložené27.10.2014


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok obce - pozemky zapísané na Správe katastra Senica pre katastrálne územie Sekule v liste vlastníctva č. 1179 v registri „C" parcely evidované na katastrálnej mape ako parcela č. 369/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 6525 parcela č. 369/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 14109 m2 okrem plochy, ktorá je určená budúcimi parcelami č. 369/12 o výmere 448 m2 a č. 369/13 o výmere 1009 m2 do nájmu spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o.") za účelom zriadenia zariadenia staveniska a vybudovania príslušnej technickej infraštruktúry nájomného bytového domu (kanalizačnej, vodovodnej, plynovodnej, slaboprúdovej a elektrickej prípojky, prístupových komunikácií a parkovacích plôch a verejného osvetlenia).

Celý článok


Projekt: Hľadanie spoločných koreňov a spoznávanie tradícií

Kategória Rôzne   Vložené12.09.2014


Ilustračný obrázok projekt Hľadanie spoločných koreňov...


Pripojenie sa na kanalizáciu - informácie

Kategória Odpad a životné prostredie   Vložené04.09.2014 [zmena: 11.12.2014]Nájomné byty

Kategória Rôzne   Vložené29.05.2014


V mesiaci máj sa 22 rodín nasťahovalo do nových nájomných bytov.
Celkovo bolo podaných vyše 90 žiadostí. Mnohí z nich budú mať o rok opäť šancu. V tomto mesiaci sa začalo s výstavbou druhého bytového domu s 23 bytmi. Súčasťou bytov sú jednoizbové byty pre seniorov, ktorým obec ponúka možnosť stravovanie v susednej budove školy, v prípade potreby opatrovateľskú starostlivosť a k dispozícii je i lekár. Väčšie byty budú opäť slúžiť mladým rodinám s deťmi. Bezprostredná blízkosť materskej školy, základnej školy, viacúčelového ihriska a peknej okolitej prírody vytvárajú pre všetkých priaznivé životné prostredie.

Fotogalériu nových nájomných bytov si môžete pozrieť TU.


Informácia k výstavbe kanalizácie

Kategória Odpad a životné prostredie   Vložené15.05.2014 [zmena: 11.12.2014]


Po poslednom kontrolnom dni k výstavbe kanalizácie sme Vás informovali prostredníctvom miestneho rozhlasu o ďalšom postupe prác zo strany občanov. V tomto mesiaci sa všetko pripravuje k blížiacej sa kolaudácii. V našej obci prebiehajú ešte funkčné skúšky, niektorí občania dokončujú revízie elektrických prípojok a priebežne sa odstraňujú nedostatky, ktoré sa vyskytli v priebehu výstavby. V druhej polovici mája by sa malo uskutočniť stretnutie občanov, kde by ste boli bližšie informovaní o ďalšom postupe.
Jedná sa o spôsob napojenia na kanalizáciu, informáciu o možnosti kúpy manžety, výberu firmy, ktorá by napojenie mohla realizovať alebo o individuálne napojenie zo strany občanov. O všetkých postupoch budete včas informovaní prostredníctvom obecnej web stránky alebo miestneho rozhlasu. V prípade nejasností, vyskytnutí sa problémov kontaktujte sa telefonicky alebo osobne na Obecnom úrade.


Informácie pred zahájením komplexnej skúšky vystrojenia čerpacej šachty

Kategória Odpad a životné prostredie   Vložené06.03.2014 [zmena: 11.12.2014]Výberové konanie

Kategória Úradná tabuľa   Vložené20.01.2014


Starostka obce Sekule vyhlasuje podľa § 4 ods. 1. zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy, 908 80 Sekule č. 119 s nástupom 01.03.2014.
Viac informácií o výberovom konaní získate v PDF dokumente na stiahnutie.


Ponuka práce - učiteľ/ka ZŠ

Kategória Rôzne   Vložené13.01.2014


Riaditeľstvo ZŠ Sekule príjme do zamestnania učiteľa/učiteľku primárneho vzdelávania s nástupom od 3. marca 2014 na dobu určitú. Záujemcovia musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z..
Svoju žiadosť o prijatie zasielajte mailom na adresu: skola@zssekule.edu.sk, prípadne sa informujte na telefónnom čísle 034/7770 080, 034/7782 069, 0911 423 456.


Zverejnenie zámeru

Kategória Úradná tabuľa   Vložené28.12.2013


Zverejnenie zámeru obce Sekule previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmetom prevodu sú pozemky v k. ú Sekule zapísané na Správe katastra Senica v liste vlastníctva č. 1179 v registri „C" parcely evidované na katastrálnej mape ako parcela č. 369/12 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 448 m2 a parcela č. 369/13 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1009 m2, spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o."). Kompletná informácia v PDF dokumente.


Zverejnenie zámeru obce Sekule previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Kategória Úradná tabuľa   Vložené06.06.2013


Obec Sekule v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť svoj nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu je pozemok v k. ú Sekule zapísaný na Správe katastra Senica v liste vlastníctva č. 1179 v registri „C" parcelu evidovanú na katastrálnej mape ako parcela č. 369/10 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 448 m2, spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o.").

Celý článok


Metodický pokyn ku kanalizácii

Kategória Odpad a životné prostredie   Vložené30.04.2013


Metodický pokyn projektanta pre Osadzovanie stĺpikov pre ovládacie skrinky.

Pri realizácii na stavbe kanalizácie sa vyskytla potreba riešiť vo viacerých prípadoch osadzovanie stĺpikov pre ovládacie skrinky, ktoré si zabezpečuje majiteľ nehnuteľnosti a preto je potrebné riešiť túto vzniknutú situáciu.

Celý článok


Informácia k stavbe kanalizácie

Kategória Odpad a životné prostredie   Vložené15.04.2013 [zmena: 11.12.2014]


Vážení občania !

Oznamujeme Vám, že vo Vašej obci sa v rámci stavby splaškovej tlakovej kanalizácii osádzajú ČS /čerpacie stanice/ na Vašich pozemkoch. Nakoľko potrebujeme s Vami vykonať pohovor o Vašej požiadavke umiestnenia ČS a výskytu Vašich podzemných vedení, Vás prosím aby ste nás kontaktovali na doleuvedených číslach. Žiadame Vás, aby ste si premysleli prípadne vyznačili miesto pre Vašu novú kanalizačnú šachtu
Ideálne je maximálna vzdialenosť od domu 5m, kde bude inštalovaná ovládacia skrinka.

Zároveň potrebujeme vedieť či máte možnosť pripojenia na 380V. Je možné pripojenie aj na 220V, avšak toto riešenie je nákladnejšie. Aj na prevádzku.

V prípade nejasností kontaktujete starostu obce.

Ďakujeme
Ing. Chrapko 0903 711 596
Ďuračka Vladimír 0903 711 598

List AQUASTAV a.s. na stiahnutie vo formáte PDF.


Pokyny pre majiteľov nehnuteľností pri realizácii stavby kanalizácie

Kategória Odpad a životné prostredie   Vložené05.04.2013


Výkopové práce pre čerpacie šachty prebiehajú podľa harmonogramu. V týchto dňoch sa prevádzajú na ulici kpt. Nálepku a na ulici pri Novej ceste (smer Malacky - Kúty). V dňoch 06.04. a 07.04. (sobota a nedeľa) budú práce pokračovať a to od dnešného dňa až do utorka montovaním ovládacích skriniek a tieto začnú na Štúrovej ulici. Riaďte sa pokynmi pracovníkov. Po montáži ovládacích skriniek je potrebné, aby ste pripravili elektroinštaláciu. O ďalších prácach budete opäť včas informovaní.

Priloženú schému napojenia tlakovej kanalizácie a usmernenie k prácam, ktoré si majitelia nehnuteľností zabezpečujú individuálne budú na internetovej stránke obce a v informačných tabuliach v obci. Bližšie pokyny dostanete priebežne.


Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Kategória Úradná tabuľa   Vložené03.04.2013


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok mesta - pozemky zapísané na Správe katastra Senica pre katastrálne územie Sekule v liste vlastníctva č. 1179 v registri „C" parcely evidované na katastrálnej mape ako parcela č. 369/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7670 m2, parcela č. 369/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 14342 m2, parcela č. 369/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1523 m2, parcela č. 370/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1287 m2 spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom:

Celý článok


Nové byty v Obci Sekule

Kategória Rôzne   Vložené17.01.2013


Obec Sekule oznamuje, že zabezpečuje výstavbu nájomných domov. Jedná sa o 12-bytovku s 1-izbovými bytmi alebo garsónkami pre starších alebo samostatne žijúcich občanov, ktorým by mohol tento typ bývania zlepšiť ekonomickú
situáciu vzhľadom na energetickú náročnosť v rodinných domoch a 12-bytovku s 2-3-izbovými bytmi pre mladé rodiny. Výhodou je i možnosť byt si nielen prenajať ale i odkúpiť.
Vybraná lokalita je v bývalej záhrade za Základnou školou.


Projekt Tlakovej splaškovej kanalizácie

Kategória Odpad a životné prostredie   Vložené06.12.2012


Vážení spoluobčania.

V apríli 2010 sme boli informovaní, že projekt Tlakovej splaškovej kanalizácie v aglomerácii Moravský Svätý Ján - Sekule bol úspešný. Od tohto obdobia, počas ktorého prebiehali zákonom určené administratívne úkony sa konečne včerajším dňom začali prípravné práce a to vytyčovanie sietí (elektrické rozvody, plynovod, vodovod, optické káble ...) a upresňovanie miest osadenia domových prečerpávacích šácht. Všetky domácnosti bude osobne navštevovať stavbyvedúci Ing. Marián Kemko, aby zdokumentoval aktuálny stav a určil miesto šachty. Po ukončení týchto prípravných prác sa bude pokračovať v ďalších etapách výstavby. Všetci budete včas informovaní o ďalšom postupe prostredníctvom internetovej stránky, miestnym rozhlasom ako i na informačných stretnutiach v kultúrnom dome.
Chalupárov, chatárov a občanov, ktorí sa nezdržiavajú v obci žiadame, aby sa prišli informovať na Obecný úrad od 10.01.2013.


Zverejnenie zámeru

Kategória Úradná tabuľa   Vložené03.02.2012 [zmena: 26.02.2012]


Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obec Sekule, so sídlom: 908 80 Sekule č. 570, IČO: 682101, zastúpená starostkou obce: Pavlou Maxianovou
navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia OZ Sekule č. 115/2012 zo dňa 30.01.2012 prenajať tento majetok:

Celý článok


Obecné vyhlásenie

Kategória Nezaradená   Vložené30.01.2012 [zmena: 26.02.2012]


Slovenský vodohospodársky podnik, Správa povodia Moravy Malacky upozorňuje občanov, že v zmysle zákona 364/2004 Z.z. (Vodný zákon), § 55 je zakázané jazdiť motorovými vozidlami po korune ochrannej hrádze rieky Morava a po pobrežných pozemkoch, ktoré sú stanovené v zmysle zákona 364/2004 Z.z. (Vodný zákon), § 49 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Porušovaním zákona dochádza k poškodzovaniu majetku v správe SVP š.p. OZ Bratislava, Správa povodia Moravy Malacky a poškodenie spôsobuje všeobecné ohrozenie. V prípade porušovania zákona bude porušovanie nahlásené na príslušný orgán činný v trestnom konaní.

Odkaz pre starostku
Dvanásty mesiac v roku jeNajnovšie dokumenty

VZN 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Sekule
pdf [92.75 KB]
Výsledky komunálnych volieb 2014
pdf [73.52 KB]
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ a voľby starostu obce v Sekuliach 15. 11. 2014
pdf [605 KB]
Dodatok č. 2 k VZN 4/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ
pdf [35.42 KB]
Dodatok č. 4 k VZN 6/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ
pdf [23.29 KB]

Virtuálne prehliadky obcí mikroregiónu Šaštínsko

Vývoz Komunálneho odpadu II. polrok 2015

JÚL
08.07.2015 (2) a 22.07.2015 (1+2)

AUGUST
05.08.2015 (2) a 19.08.2015 (1+2)

SEPTEMBER
03.09.2015 (2), 17.09.2015 (1+2) a 30.09.2015 (2)

OKTÓBER
14.10.2015 (1+2) a 28.10.2015 (2)

NOVEMBER
11.11.2015 (1+2) a 25.11.2015 (2)

DECEMBER
09.12.2015 (1+2) a 22.12.2015 (2)

JANUÁR
07.01.2016 (1+2)

Logo Revia - Malokarpatská komunitná nadácia

Logo - Majetkový Holding, a.s.