Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky
Aktuality

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

  Aktuality - Oznamy


Výsledky komunálnych volieb 2014

Kategória Úradná tabuľa   Vložené17.11.2014


Dňa 15.11.2014 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí

Celkový počet zapísaných voličov - 1408
Z tohto počtu k volebným urnám pristúpilo 635 voličov (45,09 %)


Výsledky volieb na starostu:

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce - 626

 • Pavla Maxianová - 407 hlasov
 • Ján Maxian, JUDr. - 175 hlasov
 • Romana Holická - 44 hlasov


Výsledky volieb na poslancov Obecného zastupiteľstva v Sekuliach:

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva - 613

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

 • Mária Ježková, Ing. - 357 hlasov
 • Milan Koch - 342 hlasov
 • Miroslav Vávra - 320 hlasov
 • Peter Rusňák - 313 hlasov
 • Adrian Krajčír, Mgr. - 243 hlasov
 • Milan Šimek - 242 hlasov
 • Ondrej Kudla, Mgr. - 222 hlasov
 • Pavol Ivan, Mgr. - 212 hlasov
 • Ján Bobek, MUDr. - 207 hlasov


Náhradníci, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

 • Ján Maxian, JUDr. - 201 hlasov
 • Ivan Kubina - 198 hlasov
 • Stanislav Emrich - 169 hlasov
 • Jozef Húšek - 157 hlasov
 • Peter Májovský - 118 hlasov
 • Vladimír Kunštek - 107 hlasov

Vyhodnotenie volebného obdobia 2010 - 2014

Kategória Úradná tabuľa   Vložené12.11.2014 [zmena: 13.11.2014]


V Stredu 05. 11. 2014 sa uskutočnilo hodnotiace zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa previedla II. úprava rozpočtu na rok 2014, schválil sa rozpočet na r. 2015 - 2017 a prijal sa dodatok k VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sekule.

Vzhľadom k tomu, že sa končí volebné obdobie 2010 - 2014 bola predložená hodnotiaca správa o plnení vytýčeného volebného programu pre toto obdobie:

Celý článok


Zverejnenie zámeru

Kategória Úradná tabuľa   Vložené27.10.2014


Zverejnenie zámeru obce Sekule previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Obec Sekule v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť svoj nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu sú pozemky v k. ú Sekule zapísané na Správe katastra Senica v liste vlastníctva č. 1179 v registri „C" parcely evidované na katastrálnej mape ako parcela č. 369/12 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 448 m2 a parcela č. 369/13 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1009 m2, spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o.").

Celý článok


Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Kategória Úradná tabuľa   Vložené27.10.2014


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok obce - pozemky zapísané na Správe katastra Senica pre katastrálne územie Sekule v liste vlastníctva č. 1179 v registri „C" parcely evidované na katastrálnej mape ako parcela č. 369/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 6525 parcela č. 369/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 14109 m2 okrem plochy, ktorá je určená budúcimi parcelami č. 369/12 o výmere 448 m2 a č. 369/13 o výmere 1009 m2 do nájmu spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o.") za účelom zriadenia zariadenia staveniska a vybudovania príslušnej technickej infraštruktúry nájomného bytového domu (kanalizačnej, vodovodnej, plynovodnej, slaboprúdovej a elektrickej prípojky, prístupových komunikácií a parkovacích plôch a verejného osvetlenia).

Celý článok


Projekt: Hľadanie spoločných koreňov a spoznávanie tradícií

Kategória Rôzne   Vložené12.09.2014


Ilustračný obrázok projekt Hľadanie spoločných koreňov...


Pripojenie sa na kanalizáciu - informácie

Kategória Rôzne   Vložené04.09.2014Vývoz komunálneho odpadu v 2. polroku 2014

Kategória Odpad a životné prostredie   Vložené11.07.2014


Vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v termínoch

JÚL - 09.07.2014 (2) a 23.07.2014 (1+2)

AUGUST - 06.08.2014 (2) a 20.08.2014 (1+2)

SEPTEMBER - 04.09.2014 (2) a 18.09.2014 (1+2)

OKTÓBER - 01.10.2014 (2), 15.10.2014 (1+2) a 29.10.2014 (2),

NOVEMBER - 12.11.2014 (1+2) a 26.11.2014 (2)

DECEMBER - 10.12.2014 (1+2) a 26.12.2014 (2)


Nájomné byty

Kategória Rôzne   Vložené29.05.2014


V mesiaci máj sa 22 rodín nasťahovalo do nových nájomných bytov.
Celkovo bolo podaných vyše 90 žiadostí. Mnohí z nich budú mať o rok opäť šancu. V tomto mesiaci sa začalo s výstavbou druhého bytového domu s 23 bytmi. Súčasťou bytov sú jednoizbové byty pre seniorov, ktorým obec ponúka možnosť stravovanie v susednej budove školy, v prípade potreby opatrovateľskú starostlivosť a k dispozícii je i lekár. Väčšie byty budú opäť slúžiť mladým rodinám s deťmi. Bezprostredná blízkosť materskej školy, základnej školy, viacúčelového ihriska a peknej okolitej prírody vytvárajú pre všetkých priaznivé životné prostredie.

Fotogalériu nových nájomných bytov si môžete pozrieť TU.


Informácia k výstavbe kanalizácie

Kategória Rôzne   Vložené15.05.2014


Po poslednom kontrolnom dni k výstavbe kanalizácie sme Vás informovali prostredníctvom miestneho rozhlasu o ďalšom postupe prác zo strany občanov. V tomto mesiaci sa všetko pripravuje k blížiacej sa kolaudácii. V našej obci prebiehajú ešte funkčné skúšky, niektorí občania dokončujú revízie elektrických prípojok a priebežne sa odstraňujú nedostatky, ktoré sa vyskytli v priebehu výstavby. V druhej polovici mája by sa malo uskutočniť stretnutie občanov, kde by ste boli bližšie informovaní o ďalšom postupe.
Jedná sa o spôsob napojenia na kanalizáciu, informáciu o možnosti kúpy manžety, výberu firmy, ktorá by napojenie mohla realizovať alebo o individuálne napojenie zo strany občanov. O všetkých postupoch budete včas informovaní prostredníctvom obecnej web stránky alebo miestneho rozhlasu. V prípade nejasností, vyskytnutí sa problémov kontaktujte sa telefonicky alebo osobne na Obecnom úrade.


Informácie pred zahájením komplexnej skúšky vystrojenia čerpacej šachty

Kategória Rôzne   Vložené06.03.2014Výberové konanie

Kategória Úradná tabuľa   Vložené20.01.2014


Starostka obce Sekule vyhlasuje podľa § 4 ods. 1. zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy, 908 80 Sekule č. 119 s nástupom 01.03.2014.
Viac informácií o výberovom konaní získate v PDF dokumente na stiahnutie.


Ponuka práce - učiteľ/ka ZŠ

Kategória Rôzne   Vložené13.01.2014


Riaditeľstvo ZŠ Sekule príjme do zamestnania učiteľa/učiteľku primárneho vzdelávania s nástupom od 3. marca 2014 na dobu určitú. Záujemcovia musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z..
Svoju žiadosť o prijatie zasielajte mailom na adresu: skola@zssekule.edu.sk, prípadne sa informujte na telefónnom čísle 034/7770 080, 034/7782 069, 0911 423 456.


Zverejnenie zámeru

Kategória Úradná tabuľa   Vložené28.12.2013


Zverejnenie zámeru obce Sekule previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmetom prevodu sú pozemky v k. ú Sekule zapísané na Správe katastra Senica v liste vlastníctva č. 1179 v registri „C" parcely evidované na katastrálnej mape ako parcela č. 369/12 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 448 m2 a parcela č. 369/13 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1009 m2, spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o."). Kompletná informácia v PDF dokumente.


Výzva ZSE

Kategória Rôzne   Vložené29.11.2013Zverejnenie zámeru obce Sekule previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Kategória Úradná tabuľa   Vložené06.06.2013


Obec Sekule v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť svoj nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu je pozemok v k. ú Sekule zapísaný na Správe katastra Senica v liste vlastníctva č. 1179 v registri „C" parcelu evidovanú na katastrálnej mape ako parcela č. 369/10 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 448 m2, spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o.").

Celý článok


Metodický pokyn ku kanalizácii

Kategória Odpad a životné prostredie   Vložené30.04.2013


Metodický pokyn projektanta pre Osadzovanie stĺpikov pre ovládacie skrinky.

Pri realizácii na stavbe kanalizácie sa vyskytla potreba riešiť vo viacerých prípadoch osadzovanie stĺpikov pre ovládacie skrinky, ktoré si zabezpečuje majiteľ nehnuteľnosti a preto je potrebné riešiť túto vzniknutú situáciu.

Celý článok


Informácia k stavbe kanalizácie

Kategória Odpad a životné prostredie   Vložené15.04.2013


Vážení občania !

Oznamujeme Vám, že vo Vašej obci sa v rámci stavby splaškovej tlakovej kanalizácii osádzajú ČS /čerpacie stanice/ na Vašich pozemkoch. Nakoľko potrebujeme s Vami vykonať pohovor o Vašej požiadavke umiestnenia ČS a výskytu Vašich podzemných vedení, Vás prosím aby ste nás kontaktovali na doleuvedených číslach. Žiadame Vás, aby ste si premysleli prípadne vyznačili miesto pre Vašu novú kanalizačnú šachtu
Ideálne je maximálna vzdialenosť od domu 5m, kde bude inštalovaná ovládacia skrinka.

Zároveň potrebujeme vedieť či máte možnosť pripojenia na 380V. Je možné pripojenie aj na 220V, avšak toto riešenie je nákladnejšie. Aj na prevádzku.

V prípade nejasností kontaktujete starostu obce.

Ďakujeme
Ing. Chrapko 0903 711 596
Ďuračka Vladimír 0903 711 598

List AQUASTAV a.s. na stiahnutie vo formáte PDF.


Pokyny pre majiteľov nehnuteľností pri realizácii stavby kanalizácie

Kategória Odpad a životné prostredie   Vložené05.04.2013


Výkopové práce pre čerpacie šachty prebiehajú podľa harmonogramu. V týchto dňoch sa prevádzajú na ulici kpt. Nálepku a na ulici pri Novej ceste (smer Malacky - Kúty). V dňoch 06.04. a 07.04. (sobota a nedeľa) budú práce pokračovať a to od dnešného dňa až do utorka montovaním ovládacích skriniek a tieto začnú na Štúrovej ulici. Riaďte sa pokynmi pracovníkov. Po montáži ovládacích skriniek je potrebné, aby ste pripravili elektroinštaláciu. O ďalších prácach budete opäť včas informovaní.

Priloženú schému napojenia tlakovej kanalizácie a usmernenie k prácam, ktoré si majitelia nehnuteľností zabezpečujú individuálne budú na internetovej stránke obce a v informačných tabuliach v obci. Bližšie pokyny dostanete priebežne.


Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Kategória Úradná tabuľa   Vložené03.04.2013


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok mesta - pozemky zapísané na Správe katastra Senica pre katastrálne územie Sekule v liste vlastníctva č. 1179 v registri „C" parcely evidované na katastrálnej mape ako parcela č. 369/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7670 m2, parcela č. 369/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 14342 m2, parcela č. 369/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1523 m2, parcela č. 370/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1287 m2 spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom:

Celý článok


Nové byty v Obci Sekule

Kategória Rôzne   Vložené17.01.2013


Obec Sekule oznamuje, že zabezpečuje výstavbu nájomných domov. Jedná sa o 12-bytovku s 1-izbovými bytmi alebo garsónkami pre starších alebo samostatne žijúcich občanov, ktorým by mohol tento typ bývania zlepšiť ekonomickú
situáciu vzhľadom na energetickú náročnosť v rodinných domoch a 12-bytovku s 2-3-izbovými bytmi pre mladé rodiny. Výhodou je i možnosť byt si nielen prenajať ale i odkúpiť.
Vybraná lokalita je v bývalej záhrade za Základnou školou.


Upozornenie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Kategória Rôzne   Vložené11.12.2012


Regionálna veterinárna a potravinová správa - Upozornenie pre chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí doteraz chovajú zvieratá a svoj chov nemajú prihlásený alebo chcú začať chovať (hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, kone a hydina) na povinnosť prihlásenia chovu do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Žiline. Celá správa na stiahnutie vo formáte PDF.


Projekt Tlakovej splaškovej kanalizácie

Kategória Odpad a životné prostredie   Vložené06.12.2012


Vážení spoluobčania.

V apríli 2010 sme boli informovaní, že projekt Tlakovej splaškovej kanalizácie v aglomerácii Moravský Svätý Ján - Sekule bol úspešný. Od tohto obdobia, počas ktorého prebiehali zákonom určené administratívne úkony sa konečne včerajším dňom začali prípravné práce a to vytyčovanie sietí (elektrické rozvody, plynovod, vodovod, optické káble ...) a upresňovanie miest osadenia domových prečerpávacích šácht. Všetky domácnosti bude osobne navštevovať stavbyvedúci Ing. Marián Kemko, aby zdokumentoval aktuálny stav a určil miesto šachty. Po ukončení týchto prípravných prác sa bude pokračovať v ďalších etapách výstavby. Všetci budete včas informovaní o ďalšom postupe prostredníctvom internetovej stránky, miestnym rozhlasom ako i na informačných stretnutiach v kultúrnom dome.
Chalupárov, chatárov a občanov, ktorí sa nezdržiavajú v obci žiadame, aby sa prišli informovať na Obecný úrad od 10.01.2013.


Zaburinenosť poľnohospodárskej pôdy

Kategória Rôzne   Vložené17.05.2012 [zmena: 27.06.2012]


Obvodný pozemkový úrad v Senici ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v platnom znení a § 23 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy") sa na Vás opätovne aj v roku 2012 obracia s požiadavkou, aby ste Vám dostupnou formou (reláciou v miestnom rozhlase, vyvesením upozornenia na úradnej tabuli, v rámci rokovania obecných zastupiteľstiev a pod.) informovali všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosti vyplývajúce z ustanovení vyššie citovaného zákona.

Celý článok


Zverejnenie zámeru

Kategória Úradná tabuľa   Vložené03.02.2012 [zmena: 26.02.2012]


Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obec Sekule, so sídlom: 908 80 Sekule č. 570, IČO: 682101, zastúpená starostkou obce: Pavlou Maxianovou
navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia OZ Sekule č. 115/2012 zo dňa 30.01.2012 prenajať tento majetok:

Celý článok


Obecné vyhlásenie

Kategória Nezaradená   Vložené30.01.2012 [zmena: 26.02.2012]


Slovenský vodohospodársky podnik, Správa povodia Moravy Malacky upozorňuje občanov, že v zmysle zákona 364/2004 Z.z. (Vodný zákon), § 55 je zakázané jazdiť motorovými vozidlami po korune ochrannej hrádze rieky Morava a po pobrežných pozemkoch, ktoré sú stanovené v zmysle zákona 364/2004 Z.z. (Vodný zákon), § 49 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Porušovaním zákona dochádza k poškodzovaniu majetku v správe SVP š.p. OZ Bratislava, Správa povodia Moravy Malacky a poškodenie spôsobuje všeobecné ohrozenie. V prípade porušovania zákona bude porušovanie nahlásené na príslušný orgán činný v trestnom konaní.

Kultúrne akcie

Sekulské remeselnícke hody, ilustračné

Najnovšie dokumenty

Výsledky komunálnych volieb 2014
pdf [73.52 KB]
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ a voľby starostu obce v Sekuliach 15. 11. 2014
pdf [605 KB]
Dodatok č. 2 k VZN 4/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ
pdf [35.42 KB]
Dodatok č. 4 k VZN 6/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ
pdf [23.29 KB]
Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú tlakovú splaškovú kanalizáciu v obci Sekule
doc [29 KB] | pdf [178.77 KB]

Virtuálne prehliadky obcí mikroregiónu Šaštínsko

Logo Revia - Malokarpatská komunitná nadácia

Logo - Majetkový Holding, a.s.