Dodatok č. 1 k VZN 2/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov na území obce Sekule

pdf
Dátum zadania: 02.02.2018