VZN 1/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

pdf