Dodatok č. 7 k VZN 3/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Sekule

pdf
Dátum zadania: 13.03.2017