VZN 2/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sekule

pdf
Dátum zadania: 22.01.2016