Dodatok č. 6 k VZN 3/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej ...

pdf
Dátum zadania: 03.12.2015