VZN 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Sekule

pdf
Dátum zadania: 27.05.2015