VZN 1/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – Trhový poriadok

pdf
Dátum zadania: 15.04.2013