Dodatok č. 4 k VZN 3/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

pdf
Dátum zadania: 31.01.2013