Dodatok č. 1 k VZN 2/2011 o ostatných poplatkoch za úkony vykonané na Obecnom úrade v Sekuliach

pdf
Dátum zadania: 31.01.2013