ZRUSENE - Dodatok č. 1. k VZN 1/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdf
Dátum zadania: 31.01.2013