Dodatok č. 1 k VZN 4/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ zriadenej obcou Sekule

pdf
Dátum zadania: 06.07.2012