ZRUSENE - VZN 1/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sekule

pdf
Dátum zadania: 13.01.2012