VZN 1/2009 o vyhradení miesta a plochy vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane a mimo volebnej kampane

pdf