VZN 6/2008 o výške prí spevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskel jedálni a dod. č. 1

pdf